No Signal Service

Rainone pront a mett man a sacc, enn chiest u dissequestr’ rò Crescent

I duj avvocat rà ditta cà stev facenn i lavori enn iut u Tribunale p chier i sbloccà u cantier

Logo rubrica aSaliern

Enn bussat n’ata vot a port ru Tribunal, a ditt i Rainone vò sbloccà sta situazion ngopp u Crescent. Tutt’ e duj l’avvocat enn chiest a sezion penal i luà u sequestr’ ngopp u cantier. Sul accussì ponn turnà n’ata vot a faticà p’ finì almen u palazz ca nun c mett’n man a paricch’j. Mo par ca Rainone s’è vist pur p chill ru Comune, praticament iss ca sta facenn u Crescent addà mett man a sacc, addà caccià 5 miliun e nove p fa i cart rò cap, cioè s’eddà pavà tutt gli oneri i urbanizzazion e s’eddà fa n’ata vot l’autorizzazion urbanistica. Pò na vot che tutt i cart s’enn mis a post ponn turnà a faticà.. però mo s’eddà verè semp che c’ ric u’ Tribunale.

No Signal Service

Commenti

I commenti sono disabilitati.