Richiedi la tua pubblicità
No Signal Service

Luci appicciat e traffico i pazz, u Comune sta vot fa part i navett

I pullman cà gir'n rà basc u stadio Arechi fin a piazz rà Concordia

Logo rubrica aSaliern

 

Fors u Comun e Vigili s’enn apparat, però nun signific che rà mò a vnì nun c sta chiu traffico pì Luci d’Artista. U problem è compless, u sindaco è presentat u dispositivo pà mobilità mo ca ven diman e rummen’c, che pò sta pur u pont ra Immacolata.

Na cos che stann pensann i fa è chest: praticament, se ver’n che stann troppì machin ngopp a tangenzial o ngopp a l’autostrad ca vonn scenn a Saliern blocc’n tutte le uscite e i fann arrivà per forz abbasc all’Arechi. Là, parchegg’n tant bell e pigl’n i navett. Pecchè sì, è pront n’ata vot u servizio pì navett che er’n bloccat i settiman passat.

I pullman mo part’n ro stadio fino a piazza rà Concordia, pass’n pà via preferenzial comm l’anno scors, passann pu lungomar Colombo. Fann annanz e d’ret ogni 10 minut, accumen’cn a viaggià ri 4 u pomerigg’j fin i 2 a nott. Nun v scurdat che sta pur a Metropolitan basc u stadio Arechi.

No Signal Service
No Signal Service

Commenti

I commenti sono disabilitati.